Live Life ! Love Life Headline Animator

Friday, July 18, 2008

intayon ag-Forvo


Pakdaar Apo!

Maawis kayo amin nga lumaok kadaytoy baro nga internet service nga ma-aw-awagan ng Forvo (http://forvo.com/languages/ilo/).

Ania kadi ti Forvo?

Narugian idi napalabas a tawen 2007 kas maysa a maibukbukudan (personal) nga proyekto. Kadagitoy nga panawen adda dua ribo (2,000) nga agususar iti agtitinnulong kadaytoy nga proyekto. Makuna nga ti Forvo iti lugar ti minilyon nga naibalekas nga sarita iti orihinal nga lengguwahe. Maayaban tayo nga “Be a part of this cultural phenomenon now!”.

I-klik daytoy nga website para iti review ti Forvo

http://www.downloadsquad.com/2008/07/16/forvo-helps-you-speak-like-a-native/1#c13237374


Nirugiak nga mangted (submit) iti sao nga Iloco ken nirugiak iti letra nga A. Sumarono nga aramidek ket ited ti panakabalikas na. Kadagiti interesado nga lumaok mabalin nga mangrugi iti sabali nga letra tapno ma-cover tayo dagiti nadumaduma nga alpabeto ken sao nga Iloko. Ngem umuna amin ket ag-pamiyembro kayo.

Magustuak daytoy nga proyekto gapuna ta interesado ak nga makasursuro kadagiti nadumaduma nga lengguwahe. Napintas daytoy nga pamuspusan tapno haan mga malipatan iti Iloco ket masursurwan on-line dagiti mayat nga agadal iti lengguwahe tayo.

Isu ngarud intayon ag-Forvo…


Nadumaduma pay:

Kadagiti miyembro wenno saan pay nga miyembro iti BlogCatalog, maawis kayo ditoy apo:

http://www.blogcatalog.com/group/ilocano-bloggers

No comments: